Friday, September 9, 2016

Marchnad arddwyr er budd ffoaduriaid

Nos Sadwrn, 17 Medi 2016, bydd Clwb Garddio Felinwnda yn cynnal marchnad arddwyr er budd prosiectau ffoaduriaid. O 6.30yh ymlaen bydd cynnyrch ffres gerddi a cheginau aelodau'r clwb ar werth yng ngardd Tŷ'n Llan, Llandwrog. Bydd elw’r farchnad yn mynd at ddau brosiect ffoaduriaid, sef y mudiad lleol Pobl i Bobl a gwesty'r City Plaza yn Athen.

Sefydlwyd Pobl i Bobl gan unigolion a ddaeth ynghyd er mwyn ymateb i argyfwng ymfudo 2015. Nod Pobl i Bobl yw dangos cefnogaeth a chynnig cymorth o Gymru i bobl sy wedi’u dadleoli, waeth beth fo’u hil, eu crefydd neu eu lleoliad. Mae Pobl i Bobl wedi bod yn dosbarthu rhoddion gan unigolion yng Ngogledd Cymru i Wlad Groeg, Gogledd Ffrainc ac i Syria ei hun, ac mae gwirfoddolwyr Pobl i Bobl wedi teithio i sefyllfaoedd argyfyngus ar hyd a lled Ewrop.

Mae gwesty’r City Plaza yn cynnig lle i ffoaduriaid sy’n caniatáu preifatrwydd, mewn awyrgylch o ddiogelwch ac urddas. Meddiannwyd y gwesty ym mis Ebrill 2016 gan grŵp o ymgyrchwyr sydd bellach yn rheoli bywyd bob dydd yn y gwesty ar y cyd â’r ffoaduriaid. Nid oes cefnogaeth gan y wladwriaeth. Ond mae yna fwyd da, coridorau glân, fferyllfa a lle trin gwallt yn ogystal â gwersi iaith, llyfrgell a chefnogaeth gyfreithiol. Caiff pob dim ei gynnal ar sail gwirfoddol a thrwy roddion. A mi gaiff yr holl benderfyniadau eu gwneud ar y cyd.

Am fanylion pellach ffoniwch 01286-830913/830615 neu e-bostiwch clwbgarddio AT yahoo DOT com.

Gardeners' market for refugee projects

On Saturday, 17 September 2016, Felinwnda Gardening Club will hold a gardeners' market in aid of refugee projects. From 6.30pm onwards fresh produce of the Club's gardens and kitchens will be on sale outside the Harp Inn in Llandwrog. The proceeds of the market will go to two refugee projects: local refugees support group Pobl i Bobl and the City Plaza hotel in Athens.

Pobl i Bobl was founded by individuals who had come together in response to the migration crisis of 2015. It aims to reach out in solidarity to offer support from Wales to displaced people worldwide, regardless or race, religion, or location. Pobl i Bobl have been dispatching aid donated by individuals in North Wales to Greece, Northern France and Syria itself, and Pobl i Bobl volunteers have travelled to crisis situations across Europe.

At City Plaza, refugees find a place that allows for privacy, in an atmosphere of security and dignity. The hotel was occupied in April 2016 by an activist group. Together with the refugees many people in solidarity now manage the daily life in the hotel. There is no support from the state. But there are good food, clean hallways, a pharmacy, a hairdresser, as well as language courses, a library and legal support. Everything is maintained on a voluntary basis and supported through donations. And all decisions are made collectively.

For further details phone 01286-830913/830615 or e-mail clwbgarddio AT yahoo DOT com.

Sunday, June 12, 2016

Newid cynlluniau ar gyfer 21 Mehefin 2016

Fydd dim cyfarfod yn y Ganolfan nos Fawrth, 21 Mehefin. Yn lle byddwn yn mynd ar drip i erddi Portmeirion. Cwrdd yn y maes parcio ger Goat Llanwnda am 6.15 i rannu ceir. Am fanylion ffoniwch Osborn (830615) neu Marika (830913).

Saturday, February 6, 2016

Tymor newydd yn cychwyn ar 22 Mawrth 2016

Bydd tymor newydd Clwb Garddio Felinwnda yn cychwyn ar nos Fawrth, 22 Mawrth 2016, 7.30yh yng Nghanolfan Bro Llanwnda. Mi fydd Awen Haf yn cyflwyno syniadau am forderi blodau lluosflwydd. Derbynnir cwestiynau ymlaen llaw - gyrrwch nhw aton ni erbyn 15 Mawrth os gwelwch yn dda, fel y caiff Awen ddigon o amser i ddod ag ateb gwerth-chweil i chi.

Dyma raglen y tymor i gyd:
22 (!) Mawrth: Awen Haf yn cyflwyno syniadau am forderi blodau lluosflwydd. Derbynnir cwestiynau ymlaen llaw.
19 Ebrill: Hawl i holi - llysiau a phopeth arall y gellir ei fwyta! Cadeirydd: Alun Roberts (Alun Gelli). Derbynnir cwestiynau ymlaen llaw.
17 Fai: Dowch â'ch basged neu bot i'w llenwi o dan gyfarwyddyd Carol Williams.
21 Mehefin: Cynllunio gerddi i bobl â dementia gyda Mark Rendell.
19 Gorffennaf: Ymweliad â gerddi aelodau.
16 Awst: Lladron llysiau a blodau - beth gafodd ei ddal gan y camera bywyd gwyllt yn ystod y tymor. Cyfarwyddwr: Huw Orwig.
30 (!) Medi: Gwledd i ddathlu 10mlwyddiant Canolfan Bro Llanwnda.

Cynhelir cyfarfodydd y clwb am 7.30yh ar drydedd nos Fawrth y mis yng Nghanolfan Bro Llanwnda oni bydd trefniadau gwahanol (sylwer mai eithriad ydy mis Mawrth!). Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd. Y tâl aelodaeth ydy £10 am y tymor neu £2 y sesiwn.

Ym mhob un o'r sesiynau bydd cyfle i gyfnewid hadau, planhigion, torion ayb sy dros ben gan aelodau. Fel arfer mae rhywun yn falch o'u cael nhw!

Am fanylion pellach cysylltwch ag Osborn (01286-830615), Marika (01286-830913) neu clwbgarddio AT yahoo DOT com.